Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Administrator Danych Osobowych
§ 3 Dane kontaktowe
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
§ 7 Kategorie danych osobowych
§ 8 Pliki cookies
§ 9 Udostępnianie danych
§ 10 Uprawnienia Użytkowników§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://venidio.pl (dalej jako „Serwis”).
2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Venidio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Wincentego Witosa 25 lok. 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS  0000576037 NIP 9662099551, REGON 200240382, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej jako „Administrator”).§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: venidio@wp.pl lub pisemnie na adres: Venidio Sp. z  o.o., ul. Wincentego Witosa 25 lok. 28, 15-660 Białystok.§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.

2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Użytkownika oraz złożenia zamówienia.

4. Użytkownik, zamieszczając swoje dane osobowe, w tym również swój wizerunek, akceptuje fakt, iż dane te udostępniane będą w ramach Serwisu pozostałym jego Użytkownikom.§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenie Konta Użytkownika w wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. marketing bezpośredni usług i produktów Administratora będący jego prawnie uzasadnionym interesem w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. dodanie opinii o produkcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); f) prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
 6. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, który jest prawnie uzasadnionym interesem polegającym na doskonaleniu i rozwoju Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:

 1. dane dotyczące prowadzenia Konta Użytkownika - przez okres jego utrzymywania w ramach Serwisu nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Użytkownika żądania jego usunięcia;
 2. dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;
 3. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
 4. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 5. dodanie opinii o produkcie - przez okres jej utrzymywania w ramach Serwisu nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Użytkownika żądania jej usunięcia;
 6. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
 7. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy;
 8. prowadzenie analiz i statystyk – przez czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
 9. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu;
 10. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu;§ 7 Kategorie danych osobowych

1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

 1. w związku z prowadzeniem konta Użytkownika: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, historia zakupów, produkty dodane na listę zakupów;
 2. w związku z realizacją zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon;
 3. w związku z dodaniem opinii i produkcie: imię i nazwisko
 4. w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres email; e) w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail

2. W pozostałym zakresie Administrator każdorazowo zbiera, przetwarza i przechowuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.

3. Podczas korzystania ze Serwisu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.§ 8 Pliki cookies

1. Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu,
 5. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika.

4. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii wykorzystywane są przez Administratora w celu kierowania do Użytkowników treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika. Wykorzystywanie w ten sposób danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies.

5. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.§ 9 Udostępnianie danych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być ujawniane w szczególności: podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, hostingowe, marketingowe i prawne; operatorom płatności elektronicznych; dostawcom usługi newslettera; dostawcom narzędzi do automatyzacji marketingu oraz prowadzenia badań, analiz i statystyk; podmiotom świadczącym usługi transportowe i kurierskie. W przypadku zamówienia złożonego u innego sprzedawcy niż Administrator, dane Użytkowników przekazywane są poszczególnym Sprzedawcom w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.§ 10 Uprawnienia Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl